• sns02
  • sns01
  • sns05
  • sns03

Đức tin, niềm tin. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ, chúng tôi có thể có phép lạ, và chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ, chúng tôi có thể giành chiến thắng tương lai

Ôn Châu Caunta in Machinery Co, Ltd đã được tập trung vào việc phát triển và sản xuất của cửa sổ máy vá kể từ năm 2005. Sau hơn năm mười người trong thâm canh, công ty đã tích lũy được một số cao cấp tài năng nghiên cứu khoa học, và từng bước nâng cao thiết bị sản xuất và trình độ công nghệ trong việc phát triển, đặt một nền tảng vững chắc cho công ty để sản xuất chất lượng cao và cửa sổ vá máy hiệu quả và phát triển bền vững trong tương lai.

Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ, chúng tôi có thể có phép lạ, và chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ, chúng tôi có thể giành chiến thắng tương lai